Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

choise
19:18
choise
19:18
4341 6134 500
Reposted fromSanthe Santhe
choise
19:08
5747 76f0 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaaynis aynis
choise
12:55
6872 f44e
J. A.

June 09 2018

choise
14:46
Reposted fromFlau Flau viaazile1 azile1

June 08 2018

choise
15:36
1414 b69c 500
Reposted fromstroschek stroschek viakrainakredek krainakredek
choise
15:36
5460 fb0f 500
Reposted fromnutt nutt viakrainakredek krainakredek
choise
15:34
8355 40b5 500
choise
15:34
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaazile1 azile1
choise
15:33
8198 8a43
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaazile1 azile1

June 03 2018

choise
22:32
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viakrainakredek krainakredek
choise
21:01

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaaynis aynis
choise
20:36
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
choise
20:24
1685 7f5d
20:08
Better three hours too soon than a minute too late.
— William Shakespeare (via observando)
Reposted fromkattrina kattrina viaazile1 azile1
20:08
5316 8837
Reposted fromkattrina kattrina viaazile1 azile1
choise
17:39
1627 093a 500
Reposted fromowca owca viaazile1 azile1

May 20 2018

20:19
7335 2077 500

spacecil:

tswatch:

Something I’ve talked about before and find super helpful! Finally in a visual!

This literally changed my life you guys don’t understand every time I almost relapse I think of this and I stop I’m two weeks clean because of this post I love everyone who reblogged this thank you all so much

Reposted frompizzaspicelatte pizzaspicelatte
choise
19:59
9649 7351 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
choise
19:50
Jeśli nie mówi się tego, co się myśli, to po co myśleć?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl